Relacja

W dniach 12-13 lutego br. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbyła się XXIV edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, poświęcona polityce energetycznej Państwa wobec kryzysu surowcowego w Europie, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – Rafała Gawina, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Agencję Rynku Energii S.A., Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Górniczą Izbę Przemysłowo Handlową, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o., Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy, Krajową Izbę Biopaliw, Krajowy Instytut Energii Rozproszonej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej, Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności, Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego , Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych , Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Stowarzyszenie Prawników Prawa Energetycznego, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o. o., Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych.

Podczas Kongresu odbyło się pięć paneli dyskusyjnych podejmujących tematykę wpływu otoczenia geopolitycznego na polski sektor elektroenergetyczny oraz zakres działań zaradczych pozwalających na kontrolowane wyjście z impasu surowcowego wywołanego wojną w Ukrainie. Ostatni panel Kongresu poświęcony był prezentacji nowoczesnych rozwiązań i koncepcji w energetyce.

Debata inauguracyjna rozpoczynająca Kongres zatytułowana była ,,Aktualizacja Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r. (PEP2040)’’ oraz została podzielona na dwie części. Obie moderowane były przez Wojciecha Jakóbika – Redaktora Naczelnego, BizesAlert.pl. W pierwszej części dyskusji udział wzięli: Yaroslav Demchenkov – Wiceminister ds. Integracji Europejskiej, Ministerstwo Energetyki, Ukraina;  Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Miłosz Motyka – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Jarosław Orliński – Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Robert Rudich – Attache ds. Energii, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Obrady rozpoczęły się od omówienia przez zaproszonych gości planu transformacji branży energetycznej oraz polityce energetycznej Państwa w kontekście aktualizacji polityki surowcowej dla Europy zarówno z perspektywy polskiej racji stanu, sytuacji geopolitycznej, wytycznych Komisji Europejskiej oraz z perspektywy zaproszonych gości: Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych. Dużo uwagi poświęcono tematyce skali kosztów transformacji energetycznej oraz konieczności przeniesienia kosztów tej transformacji na klienta końcowego. Stanowiło to wstęp do szerszej dyskusji nad sytuacją neutralności klimatycznej i priorytetowych kierunków działań Rządu. Wielokrotnie podkreślono nieadekwatność aktualnej Polityki Energetycznej Państwa, oraz konieczność dogłębnego przeredagowania. Prelegenci ze Stanów Zjednoczonych i Ukrainy ponownie podkreślili wolę i gotowość do współpracy technologicznej i surowcowej z Polską.

W drugiej części debaty wzięli udział: Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu Grupy Lotos S.A. w latach 2002-2016; Piotr Woźniak – Prezes Zarządu PGNiG S.A. w latach 2016-2020. Obaj prelegenci omawiali skutki fuzji Spółki Orlen z Lotosem oraz PGNiG, podkreślając bezpośredni wpływ tej decyzji na bezpieczeństwo energetyczne kraju, zwielokrotnienie ryzyka biznesowego oraz oddanie części infrastruktury krytycznej w ręce trudnych biznesowo partnerów zagranicznych.

I Panel pt. ,,Strategie liderów polskiego rynku – aktualizacja celów’’ moderowany był przez Wojciecha Jakóbika – Redaktora Naczelnego, BiznesAlert.pl, do dyskusji zaś zasiedli: Robert Brzozowski  – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Unimot S.A.; Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, ORLEN S.A.; Kamil Kobyliński – Head of Offshore Wind Poland TotalEnergies;  Grzegorz Kotte – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych​, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.; Piotr Maciołek – Członek Zarządu Polenergia S.A.; Andrzej Modzelewski – Prezes Zarządu, E.ON. Polska S.A.; Arkadiusz Musielewicz – Prezes Zarządu, SOKE EPP Sp. z o.o.; Grzegorz Onichimowski – Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu; Mirosław Skowron – Prezes Zarządu PERN S.A.; Trajan Szuladziński – Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.; Kasjan Wyligała – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.; dr Jarosław Zagórowski – Doradca Strategiczny, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy dyskusji podkreślali konieczność dogłębnej zmiany Polityki Energetycznej Państwa oraz wskazywali obszary wymagające intensywnych transformacji i inwestycji. Dużo uwagi poświęcono skali inwestycji w zielone moce wytwórcze oraz w działania zapewniające bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Podkreślono znaczące inwestycje poszczególnych przedsiębiorstw w wielkoskalowe projekty OZE. Ponownie dużo emocji wzbudził temat roli i przyszłości węgla w Polskim systemie elektroenergetycznym. Uczestnicy chętnie wypowiadali się również na temat rozwoju offshore, konieczności przebudowy sieci elektroenergetycznych ze względu na wzrost udziału OZE w miksie energetycznym, a także dalszych działań podnoszących efektywność i zapewniających optymalizację istniejących systemów.

II Panel pt. “Polski rynek paliw, gazu, węgla i energii” moderowany był przez Pawła Grzejszczaka – Partnera w Kancelarii Domanski Zakrzewski Palinka Sp.k. W debacie wzięli udział: Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Marcin Laskowski – Prezes Zarządu, PGB Inwestycje Sp. z o.o.; Grzegorz Lot – Wiceprezes Zarządu, Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Joanna Smolik – Dyrektor Relacji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego; Tomoho Umeda – Prezes Zarządu, Hynfra P.S.A.; Paweł Ziętek – Business Development Manager, Huawei Digital Power.

W pierwszej części dyskusji podjęto temat wyzwań dla dystrybucji, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji rozwiązań systemowych i legislacyjnych. Następnie odniesiono się do problematyki kierunków importu gazu i paliw do Polski. W dalszej części panelu zastanawiano się, które projekty inwestycyjne w 2024 roku okażą się kluczowe dla polskiego rynku energii, paliw i gazu. Równie istotną kwestią, omówioną przez prelegentów była rozbudowa infrastruktury dystrybucyjnej i przesyłowej, a także wpływ cen energii, paliw i gazu na polską gospodarkę. Podczas panelu odniesiono się także do perspektyw rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce oraz inwestycji niezbędnych do jego przemysłowego wykorzystania.

W III Panelu  pt. “Rynek ciepła i kogeneracji” odpowiedzialnym za moderację był Mariusz Marszałkowski – Redaktor, Polon.pl,  zaś do debaty zasiedli: Dorota Jeziorowska – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Arkadiusz Kosiel – Prezes Zarządu, Fortum Silesia S.A., Członek Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Beata Kurdelska – Prezes Zarządu, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., E.ON Energy Infrastructure Solutions;  Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu, GPEC Sp. z o.o.; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie; Włodzimierz Popielewski – Prezes Zarządu, RCEkoenergia Sp. z o.o.; Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu TAURON Ciepło Sp. z o.o.; Janusz Starościk – Prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych; Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Dyskusja na początku skoncentrowała się na omówieniu wyzwań dla sektora ciepłowniczego i kogeneracji w kontekście transformacji technologicznej sektora, wprowadzania nowych źródeł (pompy ciepła, OZE, ciepło odpadowe) do instalacji wielkoskalowych oraz pułapu cen które rynek gotów jest zaakceptować za te usługi. Odniesiono się również do Europejskiego Zielonego Ładu: RED II oraz roli gazu w docelowym modelu ciepłownictwa systemowego i indywidualnego. Dużo uwagi poświęcono racjonalnemu przemodelowaniu rynku ciepła. Następnie nakreślono skalę rozwoju systemów prosumenckich i jego wpływu na ciepłownictwo, podkreślono również konieczność zwiększenia efektywności energetycznej instalacji oraz znaczącego wpływu termomodernizacji budynków na koszty ciepła. Ponownie zaakcentowano konieczność znalezienia rozwiązań systemowych dla średniej wielkości instalacji, które nie mogą liczyć na dofinansowania zarówno ze środków unijnych jak i nie stanowią elementu dużych koncernów energetycznych.

Panel pt. “PANEL CASE STUDY: Konwersja konwencjonalnych bloków energetycznych na wielopaliwowe jako odpowiedź na zieloną transformację energetyczną”, moderował Ernest Szajna – Dyrektor R&D, WEA TechLab Sp. z o.o.  Udział wzięli dr inż. Jakub Pulka – Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; dr inż. Jarosław Hercog – Zastępca Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju, Instytut Energetyki; dr inż. Bartosz Soroczyński – Prezes Zarządu, Polska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.; Łukasz Sinkowski – Audytor Energetyczny, SinEr – Pomiary energetyczne.

Zaproszeni prelegenci przedstawili wyniki badań poświęconych konwersji konwencjonalnych bloków energetycznych na instalacje wielopaliwowe działające w oparciu o biogaz, syn gaz, wodór oraz biomasę. Dużo uwago poświęcono analizie ekonomicznej współspalania, a także prawnym i regulacyjnym aspektom optymalizacji energetycznej. Zaproszeni goście omówili technologie wytwarzania, efektywność energetyczną oraz finansowe aspekty wytwarzania biogazu.

Panel IV pt. „Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje’’ moderowany był przez Izabellę Żyglicką – Radczynię Prawną, Wspólniczkę, Założycielkę, Wiceprezeskę Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach został podzielony na dwie części. Do pierwszej dyskusji zasiedli dr Agnieszka Boettcher – Kierownik Pracowni Obliczeń Neutronowych i Nowych Technologii, Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych; Jacek Bogucki – Dyrektor Biura Branży Energetycznej i Technologii, Bank Gospodarstwa Krajowego; Paweł Konieczny – Wiceprezes Zarządu, R. Power Development Sp. z o.o.; Paweł Poneta – Dyrektor  ds. Badań i Innowacji, TAURON Polska Energia S.A.;  Adam Stępień –  Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw;   Łukasz Złakowski – Prezes Zarządu, INPLUS Sp. z o.o.

W drugiej części panelu udział wzięli: Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Ewa Malicka – Prezeska Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Jakub Melak – Dyrektor ds. rozwoju OZE, TotalEnergies;  Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej Sp. z o.o.; Anna Sobolewska  – Dyrektor ds. komunikacji, Northvolt Systems Poland Sp. z o.o.;  Bogdan Szymański – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Szkoleniowych, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV; Barbara Wacht – Radca Prawny, Partner Zarządzający, Rubicon Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barbara Wacht Spółka komandytowa.

Dyskusja w obu częściach panelu dotyczyła technologii i innowacyjnych rozwiązań proponowanych w obszarach elektromobilności, rozwoju OZE, magazynowania energii, technologii jądrowych, biopaliw, oraz infrastruktury energetycznej będących na etapie badań i wdrażania na obecnym etapie. Niezwykle ciekawa dyskusja podkreślała zaangażowanie i innowacyjność małych podmiotów  w obszarze energetyki.

Panel V pt. ,,Nowoczesna energetyka w praktyce – Prezentacje i warsztaty’’ prowadzony był przez Prof. Waldemara Kamrata – Politechnika Gdańska. W panelu wzięli udział:

dr Agnieszka Boettcher – Kierownik Pracowni Obliczeń Neutronowych i Nowych Technologii, Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych z prezentacją: „Projekt badawczego reaktora wysokotemperaturowego: HTGR-POLA”

Dawid Karasek – Kierownik w Departament Transformacji Energetyki, NFOŚiGW, z prezentacją: „Oferta finansowania transformacji energetycznej w NFOŚiGW”

Adam Kościelniak – Partner Zarządzający, A-RES, z prezentacją: „Modele przychodowe dla magazynów energii”

Grzegorz Kozioł – Solution Director, Huawei Digital Power, z prezentacją: „Rozwiązania Grid Forming”

 Olaf Krynicki – Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, z prezentacją: „Branża teleinformatyczna jako katalizator energetyki przyszłości”.

Sławomir Kubiczek – Prezes Zarządu, FRIZO Sp. z o.o. oraz dr inż. Adam Mroziński – Politechnika Bydgoska, Wydział Inżynierii Mechanicznej, z prezentacją: „Inżynieria przemysłowych pomp ciepła a efektywność energetyczna w przemyśle i ciepłownictwie – projekt IHTHP – FRIZO (Industrial High Temperature Heat Pump)”

Natalia Kuniewicz – Przedstawiciel Global Satelite Vu Ltd. z prezentacją: „Obrazy termowizyjne z kosmosu jako narzędzie optymalnego monitorowania zasobów, bezpieczeństwa i wydajności dla sektora energetycznego”

Paweł Lachman – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła PORT PC, z prezentacją: „Zmiany w dyrektywie EPBD i odejście od paliw kopalnych w budynkach”

mgr Damian Mroczyński – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majątku, Uniwersytet Wrocławski, z prezentacją: „Innowacyjna metoda współpracy w zakresie wypracowania modelu efektywności energetycznej obiektów będących w zasobie uczelni publicznych, pomiędzy Uczelniami Dolnego śląską i Opolszczyzny, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz Bankiem Ochrony Środowiska”

Arkadiusz Musielewicz – Prezes Zarządu, SOKE EPP Sp. z o.o. z prezentacją: „Optymalizacja pracy instalacji prosumenckich poprzez zarządzanie generowaną energią elektryczną oraz zmiana profilu poboru energii z zastosowaniem magazynów energii”

Maksym Sysoiev – Partner, Dentons, z prezentacją: „Perspektywa inwestycji dla polskich firm w OZE i inne energetycznie projekty w Ukrainie”

XXIV edycja Ogólnopolskiego Kongresu POWERPOL była wspierana przez liczne grono firm partnerskich, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Kongresu pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Energetycznemu firmie TAURON Polska Energia S.A., Partnerowi Głównemu ORLEN S.A.,  oraz Partnerowi Merytorycznemu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Partnerom: Belse Sp. z o.o.; Bank Gospodarstwa Krajowego; E.ON. Polska S.A.; Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o.; Grupa GPEC; Huawei Polska Sp. z o.o.; Lubelski Węgiel ,,Bogdanka’’ S.A.; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; PERN S.A.; Polska Grupa Biogazowa S.A.; RCEkoenergia Sp. z o.o.; SOKE EPP Sp. z o.o.; Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Rubicon Barbara Wacht Spółka Komandytowa; Total Energies Marketing Polska Sp. z o.o.; UNIMOT S.A.; FRIZO Sp. z o.o. Partnerowi prawnemu: Kancelaria Elżanowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.

Europejskie Centrum Biznesu dziękuje również Głównemu Patronowi Medialnemu BiznesAlert.pl

oraz Patronom Medialnym: Magazyn Biomasa; Biznes&EKOLOGIA; CIRE.PL;cng-lng.pl; Eco Miasto; Eco news; eGospodarka.pl; eko natura; Eko Świat; elektroonline.pl; Enerad.pl; Energetyka Wodna; Globenergia; ISB NEWS; Kapitał Polski; kierunek.energetyka.pl; Klub Integracji Europejskiej; Magazyn OZEON; nowa Energia; NUCLEAR; Portal Energia; POLON.pl; Polska Ekologia; przedsiębiorcy@eu; Serwis Administracyjno Samorządowy; świat oze; Teraz Środowisko; Wawrzynowicz & Wspólnicy; Wiadomości Naftowe i Gazownicze; Wysokie Napięcie.pl.