Rejestracja

Informacje podstawowe
Oświadczenia

Regulamin zgłoszenia uczestnictwa:

 1. Wyłącznym Organizatorem i podmiotem fakturującym jest Europejskie Centrum Biznesu Sp J. ul 1 Maja 13a/3, 20-410 Lublin, NIP 946-23-86-725.
 2. Udział w Kongresie w formie online jest bezpłatny.
 3. Warunki uczestnictwa:
  1. Warunkiem udziału w Kongresie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online do udziału oraz uzyskanie potwierdzenia rejestracji na liście uczestników przez Organizatora.
  2. Rezygnacje z udziału należy przesłać listem poleconym na adres organizatora lub drogą mailową na adres info@ecb.biz.pl.
  3. Zamiast zgłoszonej osoby w Kongresie może wziąć udział inny pracownik firmy. Warunkiem dokonania zmiany uczestnictwa jest poinformowanie o tym fakcie drogą mailową (na adres info@ecb.biz.pl) i uzyskanie potwierdzenia zmiany przez Organizatora, najpóźniej dzień przed eventem
 4. Czas nadsyłania zgłoszeń na Kongres jest do 19 lutego 2021 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji uczestnictwa osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla współorganizatora Kongresu. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po potwierdzeniu uczestnictwa, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia potwierdzenia rejestracji bez podawania przyczyny.
 6. Konferencja ma charakter zamknięty. Uczestnikami mogą być tylko osoby, które dokonały rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego (powyżej) i otrzymały potwierdzenie udziału od organizatora.
 7. Organizator, bez względu na postanowienia pkt. 5 zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 8. W ramach zgłoszenia uczestnik otrzymuje dostęp do platformy konferencyjnej online oraz dostęp do streamingu video z debat Kongresu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji lub jej odwołania.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość video oraz audio streamingu na komputerze uczestnika. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do systemu dyskusyjnego, jeżeli spowodowane to zostało oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze uczestnika lub w sieci lokalnej do której komputer uczestnika został zalogowany. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do systemu dyskusyjnego, jeżeli systemy zabezpieczające streaming odrzucą możliwość nawiązania połączenia z komputerem uczestnika z powodów bezpieczeństwa.
 11. Minimalne wymagania, jakie są konieczne do użytkowania strony Forum ECONSEC, strony streamingu oraz systemu dyskusyjnego:
  1. Przeglądarka internetowa na komputerach stacjonarnych/laptopach (systemy Windows): Google Chrome (min. wersja 65.0.3325), Mozilla Firefox (min. wersja. 62.0.2), Microsoft Edge (min. wersja 1803), Opera (min. wersja 56.0.3051.28). Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer.
  2. Przeglądarka internetowa na komputerach stacjonarnych/laptopach (systemy macOS): Apple Safari (min. wersja 12.1.2), Google Chrome (min. wersja 70.0.3538.77), Mozilla Firefox (min. wersja 62.0.2).
  3. W przypadku urządzeń mobilnych z systemem Android: wersja systemu co najmniej 5.0, najnowsze stabilne wersje przeglądarek Google Chrome lub Mozilla Firefox
  4. W przypadku urządzeń mobilnych z systemem iOS: wersja systemu co najmniej 11.0, najnowsze stabilne wersje przeglądarek Safari, Google Chrome lub Mozilla Firefox
  5. Przeglądarki internetowe muszą mieć włączoną obsługę standardowych mechanizmów takich jak: ciasteczka (cookies), JavaScript, Szyfrowanie SSL.
  6. Przeglądarki internetowe i urządzenie powinny mieć wyłączone: dodatki do blokowania reklam, takie jak AdBlock, Website Ad Block, itp., blokowanie lub ograniczenie dostępu do usług i serwisów internetowych.
 12. System dyskusyjny objęty jest moderacją Organizatorów i każdy komentarz, pytanie lub wypowiedź, jaka do systemu trafi jest moderowana przed publikacją. Organizator może nie dopuścić komentarza, pytania lub wypowiedzi do publikacji w systemie i nie musi podawać z tego powodu przyczyny.
 13. Organizator każdorazowo podczas moderacji będzie kierował się niniejszym regulaminem, przepisami prawa polskiego oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym zasadami netykiety.
 14. Wysyłając zgłoszenie każdy uczestnik biorący udział w Kongresie POWERPOL (zarówno prelegent jak i uczestnik) udziela wszelkich praw Europejskiemu Centrum Biznesu i wyraża zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Europejskie Centrum Biznesu oraz każdego z Partnerów oraz pozostałych podmiotów i instytucji zaangażowanych w organizację danej edycji Kongresu POWERPOL. Europejskie Centrum Biznesu tym samym dysponuje autorskim prawem majątkowym do materiału audiowizualnego utrwalanego podczas Kongresu i pozostawia sobie prawo do korzystania oraz prawa do udzielania niewyłącznej licencji oraz przenoszenia praw na oficjalnych partnerów oraz instytucje zaangażowane z zastrzeżeniem, iż nie ponosi odpowiedzialności za taki sposób wykorzystania zdjęć przez partnera, w wyniku którego zostałyby naruszone prawa osobiste lub autorskie osób trzecich.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestników i prelegentów Kongresu, wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem Kongresu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 17. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, lub tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 19. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 20. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.