rejestracja-test

Warunki udziału

Formularz zgłoszeniowy (obowiązuje do 31.12.2022)

Formularz zgłoszeniowy (obowiązuje od 02.01.2023)

Udział 1 osoby w konferencji

Cena obejmuje: udział w dwóch dniach Kongresu, materiały konferencyjne, catering, cena nie obejmuje noclegu.

1250 zł PLN
+ 23% VAT

1500 zł PLN
+ 23% VAT

Udział 1 osoby w konferencji w przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z tej samej firmy

Cena obejmuje: udział w dwóch dniach Kongresu, materiały konferencyjne, catering, cena nie obejmuje noclegu.

1050 zł PLN
+ 23% VAT

1250 zł PLN
+ 23% VAT

Udział 1 osoby w konferencji online

Cena obejmuje: jeden dostęp do wirtualnej platformy konferencyjnej w ramach której możliwe jest oglądanie debat online.

900 zł PLN
+ 23% VAT

1050 zł PLN
+ 23% VAT

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA DWÓCH OSÓB Z TEJ SAMEJ FIRMY – TRZECIA OSOBA RABAT 50%

COVID-19: Kongres POWERPOL 2023 odbędzie się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Czytaj więcej

Formularz Akredytacji prasowej dla dziennikarzy

Regulamin zgłoszenia uczestnictwa:

 1. Wyłącznym Organizatorem i podmiotem fakturującym jest Europejskie Centrum Biznesu Sp J. ul 1 Maja 13a/3, 20-410 Lublin, NIP 946-23-86-725.
 2. Udział w Kongresie jest płatny, zgodnie z tabelą zawartą na stronie nr 1 formularza zgłoszeniowego.
 3. Warunki uczestnictwa:
  1. Warunkiem udziału w Kongresie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do udziału oraz opłacenie uczestnictwa w terminie 7 dni od daty przesłania zgłoszenia, ale nie później, niż przed rozpoczęciem Szczytu. Wpłaty należy dokonać na konto: ING Bank Śląski S.A. O/Lublin nr 29 1050 1953 1000 0022 7379 8765
  2. Podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać skanem na adres info@ecb.biz.pl, lub faksem na nr. tel. 81 747 65 10.
  3. Po otrzymaniu zgłoszenia, możemy na Państwa życzenie przesłać potwierdzenie udziału i fakturę proforma.
  4. Rezygnacje z udziału należy przesłać listem poleconym na adres organizatora lub drogą mailową na adres info@ecb.biz.pl. Nie odwołanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie i brak udziału nie zwalnia uczestnika z płatności i powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
  5. Zamiast zgłoszonej osoby w Kongresie może wziąć udział inny pracownik firmy. Warunkiem dokonania zmiany uczestnictwa jest poinformowanie o tym fakcie drogą mailową (na adres info@ecb.biz.pl) i uzyskanie potwierdzenia zmiany przez Organizatora, najpóźniej dzień przed eventem
  6. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie do 10 grudnia 2021 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 500 zł netto (+ 23% VAT). Po 10 grudnia 2021 r. pobierane jest 100% opłaty za udział
  7. Promocje indywidualne (np. Black Friday, promocje mikołajkowe, itp.) zawsze dotyczą tylko i wyłącznie nowych zgłoszeń, nie obejmują zgłoszeń, które zostały przesłane przed daną promocją.
 4. Czas nadsyłania zgłoszeń na Kongres jest do 21 lutego 2023 r.
 5. Trzecia osoba zgłoszona z tej samej firmy bierze udział w Kongresie rabatem 50%.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji uczestnictwa osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla współorganizatora Kongresu. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po potwierdzeniu uczestnictwa, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia potwierdzenia rejestracji bez podawania przyczyny.
 7. Konferencja ma charakter zamknięty. Uczestnikami mogą być tylko osoby, które dokonały rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego (powyżej) i otrzymały potwierdzenie udziału od organizatora.
 8. Organizator, bez względu na postanowienia pkt. 6 zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 9. W ramach zgłoszenia uczestnik otrzymuje: wstęp na część merytoryczną Kongresu, materiały konferencyjne przekazywane podczas wydawania identyfikatora w recepcji Kongresu, dostęp do cateringu konferencyjnego. Zgłoszenie nie obejmuje noclegu.
 10. Nie odwołanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie i brak udziału w Kongresie nie zwalnia uczestnika z płatności i powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału
 11. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji lub jej odwołania.
 13. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w szczególności za zniszczenia na terenie miejsca organizacji konferencji.
 14. Wysyłając zgłoszenie każdy uczestnik biorący udział w Kongresie POWERPOL (zarówno prelegent jak i uczestnik) udziela wszelkich praw Europejskiemu Centrum Biznesu i wyraża zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Europejskie Centrum Biznesu oraz każdego z Partnerów oraz pozostałych podmiotów i instytucji zaangażowanych w organizację danej edycji Kongresu POWERPOL. Europejskie Centrum Biznesu tym samym dysponuje autorskim prawem majątkowym do materiału audiowizualnego utrwalanego podczas Kongresu i pozostawia sobie prawo do korzystania oraz prawa do udzielania niewyłącznej licencji oraz przenoszenia praw na oficjalnych partnerów oraz instytucje zaangażowane z zastrzeżeniem, iż nie ponosi odpowiedzialności za taki sposób wykorzystania zdjęć przez partnera, w wyniku którego zostałyby naruszone prawa osobiste lub autorskie osób trzecich.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestników i prelegentów Kongresu, wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem Kongresu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 17. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, lub tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 19. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 20. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.